Standard 10.1
 a.
Dyrekcja ma kompetencje i umiejętności zarządcze
 • na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania
 • zna aktualne przepisy prawa związane z prowadzeniem placówki
 • ma ustalony sposób ewaluacji zarządzania placówką uwzględniający perspektywę pracowników i rodziców
 • ma plan własnego rozwoju
 • kompetencje i zakres odpowiedzialności dyrekcji są sformułowane na piśmie
 b.
Kadra i dyrekcja kierują się wartościami wynikającymi z przyjętej misji placówki, wizji dziecka i wizji wychowawcy
 • w rekrutacji zwraca się uwagę na cechy osobowości sprzyjające nawiązywaniu dobrych relacji z dziećmi
 • kadra wie, jakie zachowania są absolutnie niedopuszczalne
 c.
W placówce prowadzona jest ewaluacja jakości pracy
 • ewaluacja uwzględnia perspektywę pracowników, rodziców i organów zarządczych
 • praca kadry jest ewaluowana z udziałem samych pracowników
Standard 10.2
 a.
Dyrekcja organizuje i wspiera rozwój zawodowy personelu
 • placówka ma opracowany profil kompetencji osób zajmujących się dziećmi wynikający z misji placówki oraz wizji dziecka i wychowawcy
 • szkolenia i analiza pracy kadry (superwizja) odbywają się w czasie pracy, ale nie kosztem czasu pracy z dziećmi
 • dyrekcja zachęca pracowników do realizowania swoich autorskich pomysłów i dzielenia się inspiracjami
 • dyrekcja modyfikuje powierzone pracownikom zadania w miarę rozwoju ich kompetencji
 • w placówce istnieje system wsparcia i procedury adaptowania nowych pracowników
 • kadra jest zachęcana do udziału w szkoleniach zewnętrznych (stwarzane są organizacyjne lub finansowe ułatwienia)
 b.
Placówka ma ustalony system identyfikowania i rozwiązywania problemów
 • jest jasne, do kogo należy zgłaszać określony problem i jaka jest droga zgłoszenia
 • dyrekcja elastycznie reaguje na nagłe zmiany kadrowe
 • dyrekcja stara się dostosować powierzane zadania do preferencji i zdolności pracowników
 c.
Placówka ma wdrożony system monitorowania, ewaluacji i promowania osiągnięć pracowników
 • pracownicy wiedzą, czego się od nich wymaga
 • pracownicy otrzymują informację zwrotną na temat swojej pracy
 • dyrekcja potrafi wskazać mocne strony pracowników
 d.
Pracownicy placówki i dyrekcja mają ustalone zasady komunikacji i współpracy
 • dyrekcja dba o dostępność obowiązujących regulaminów i zasad funkcjonowania placówki dla kadry i rodziców
 • pracownicy znają zasady podejmowania decyzji, wiedzą, jakie decyzje podejmowane są wspólnie
 • cyklicznie odbywają się spotkania dyrekcji z kadrą w czasie godzin pracy
Standard 10.3
 a.
Dyrekcja tworzy warunki i zachęca rodziców do osobistego kontaktu

Dyrekcja:

 • dąży do poznania rodziców wszystkich dzieci
 • zaznajamia rodziców zapisujących dzieci do placówki z zasadami jej funkcjonowania
 • zaznajamia rodziców z zasadami umawiania się na indywidualne spotkania
 • stara się poznać sytuację rodzinną dzieci
 b.
W placówce są opracowane procedury rozwiązywania problemów w relacjach z rodzicami
 • rodzice wiedzą, jakie sprawy zgłaszają do dyrekcji, a jakie problemy rozwiązuje kadra
 • w przypadku konfliktu między rodzicami a kadrą dyrekcja stosuje efektywne sposoby rozwiązywania konfliktu
 c.
Dyrekcja współpracuje z Radą Rodziców (jeśli dotyczy)
 • zasady współpracy z Radą Rodziców są określone w pisemnym regulaminie i powszechnie znane pracownikom i rodzicom
 • dyrekcja wspiera działania Rady Rodziców
 d.
Dyrekcja dba o dobre imię placówki
 • dyrekcja dba o upowszechnianie wśród rodziców i lokalnej społeczności informacji o działaniach realizowanych w placówce
 • placówka współpracuje z innymi instytucjami (kulturalnymi, społecznymi, badawczymi)
 • dyrekcja monitoruje prezentowane publicznie informacje dotyczące placówki