Standard 6.1.
 a.
Placówka organizuje adaptację nowych dzieci tak, by móc poświęcić uwagę każdemu z nich
 • adaptacja nie odbywa się w tym samym czasie dla wszystkich nowo przybyłych dzieci
 • kadra realizuje plan adaptacji indywidualnie dla każdego dziecka
 • czas pobytu dziecka w placówce jest stopniowo wydłużany
 b.
Rodzice lub inne bliskie dorosłe osoby towarzyszą dziecku w czasie adaptacji
 • kadra uczy się od rodziców kodów porozumiewania się z dzieckiem
 • w regulaminie placówki/kontrakcie jest zapis o konieczności towarzyszenia dziecku przez bliską osobę dorosłą w czasie adaptacji
 c.
W placówce prowadzi się różne działania ułatwiające dzieciom adaptację
 • kadra dba o to, żeby rodzeństwo lub dzieci, które się znają, miały zapewnione okazje do kontaktów i wspólnej zabawy
 • unika się sytuacji trudnych
 • kadra poznaje przyzwyczajenia i potrzeby dziecka, towarzyszące codziennym czynnościom (takim, jak jedzenie, zasypianie, toaleta, ubieranie się, zabawa)
 • kontakt z dzieckiem mają stale te same osoby, które budują z nim relacje i stopniowo przejmują nad nim opiekę
 d.
Kadra uważnie buduje relacje z dzieckiem, szanując jego potrzeby
 • kadra towarzyszy dziecku w akceptowany przez nie sposób
 • dziecko nie jest brane na siłę na ręce
 • osoba z kadry nie staje na drodze dziecka do rodzica
 • w przypadku odmowy kontaktu przez dziecko, kadra wycofuje się i czeka na następną okazję
 e.
Kadra rozpoznaje moment zakończenia adaptacji dziecka i wie, kiedy dziecko jest gotowe do rozstania z rodzicem
 • kadra wie, jakie symptomy zachowania dziecka świadczą o zaadaptowaniu, m.in.:
  • nie reaguje nadmiernym stresem, kiedy rodzic żegna się i wychodzi, nawet na chwilę
  • nie jest cały czas przy rodzicu, bawi się z innymi dziećmi
  • samo zwraca się do osób z kadry (pokazuje zabawki, patrzy w oczy, nawiązuje kontakt, pozwala się im dotykać, brać na ręce)
  • wchodzi do grupy bez stresu i napięcia
  • nawet jeśli zdarza mu się popłakać przy rozstaniu, potrafi się w ciągu kilku minut uspokoić dzięki wsparciu osoby z kadry
  • w grupie jest swobodne i pogodne
  • bierze udział w zabawach
 • jeśli dziecko dobrze się adaptuje, kadra zachęca rodziców do niewydłużania procesu adaptacji
 f.
Kadra poświęca szczególną uwagę dzieciom podczas zmiany związanej z przejściem dziecka z grupy do grupy
 • proces przejścia dziecka z grupy do grupy lub zmiana opiekuna są uzgadniane z rodzicami
 • przechodzenie dziecka z grupy do grupy jest zorganizowane w taki sposób, żeby dziecku towarzyszyła znajoma osoba z kadry lub inne dziecko
 • miejsce w nowej grupie jest dla dziecka przygotowane, zanim ono do niej przejdzie
 • przy zmianie grupy wskazane jest, żeby dziecko miało okazję ją odwiedzać w dniach poprzedzających zmianę
Standard 6.2.
 a.
kadra zaznajamia rodziców z przebiegiem procesu adaptacji i jego znaczeniem dla zdrowia i rozwoju dzieci
 • kadra umożliwia rodzicom zapoznanie się z zasadami, programem, procedurami, zanim dziecko zacznie uczęszczać do placówki
 • kadra informuje rodziców na początku adaptacji, że może się ona wiązać z trudnymi dla nich emocjami
 • organizowane są adaptacyjne warsztaty dla rodziców
 b.
W trakcie adaptacji kadra daje wsparcie rodzicom w sytuacjach dla nich trudnych
 • kadra wie, jak wspierać rodziców, kiedy nie mogą się z dzieckiem rozstać
 • kadra wie, jak wspierać rodziców, kiedy nie są pewni, czy dziecku jest dobrze