Standard 7.1
 a.
Placówka jest otwarta na obecność rodziców
 • istnieją określone zasady przebywania rodziców na terenie placówki
 • rodzice mogą wchodzić do sal, w których przebywają dzieci, z zachowaniem zasad porządku i higieny
 • rodzice mają możliwość odwiedzania dzieci w placówce
 • osoby przyprowadzające i odbierające dzieci są osobiście witane i żegnane przez personel
 • otwartość na obecność rodziców jest zapisana w misji placówki
 b.
Kadra dba o utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami
 • kadra organizuje spotkania grupowe z rodzicami – regularnie i w razie doraźnej potrzeby (także na wniosek rodziców)
 • rodzice są informowani o planowanych spotkaniach z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem
 • co najmniej raz w roku kadra umawia się z rodzicami na indywidualną rozmowę o rozwoju dziecka
 • kadra organizuje indywidualną rozmowę z rodzicami na ich prośbę
 • w placówce jest ustalona procedura informowania rodziców o niepokojących zachowaniach dziecka
 • rodzice są na bieżąco informowani o działaniach podejmowanych z dziećmi (tablica ogłoszeń, mail)
 c.
Placówka stwarza rodzicom możliwość poszerzania wiedzy i doskonalenia kompetencji rodzicielskich
 • kadra zachęca rodziców do udziału w warsztatach i spotkaniach dotyczących rozwoju i wychowania dzieci organizowanych w placówce i poza nią
 • kadra udostępnia rodzicom informacje i materiały wspierające ich umiejętności wychowawcze
 d.
Placówka stwarza warunki do wolontariatu rodziców
 • kadra umożliwia rodzicom włączanie się w codzienne zajęcia z dziećmi
 • placówka organizuje szkolenia dla wolontariuszy lub dysponuje aktualną ofertą szkoleń dostępnych w najbliższej okolicy
Standard 7.2
 a.
W placówce są spisane zasady współpracy z rodzicami
 • zasady współpracy określają obszary współdecydowania: jest jasne, co rodzice mogą konsultować (decyzje podejmuje kadra), a o czym decydują wspólnie z kadrą
 • są ustalone zasady korzystania przez rodziców z pomieszczeń placówki i ogrodu
 b.
Rodzice mają możliwości angażowania się w działanie placówki
 • kadra zachęca rodziców do czynnego udziału w pracy placówki
 • na grupowych spotkaniach omawiane są tematy z uwzględnieniem propozycji rodziców
 c.
Placówka umożliwia wzajemny kontakt między rodzicami
 • placówka udostępnia miejsce do spotkań Rady Rodziców lub grup rodziców
 • istnieje możliwość zamieszczania informacji od rodziców na tablicach informacyjnych