Standard 9.1
 a.
W ramach wszystkich działań z udziałem dzieci zwraca się uwagę na zapobieganie wypadkom
 • odpowiednia proporcja liczby osób z kadry do liczby dzieci jest zachowana w każdym momencie dnia
 • rodzice wiedzą o obowiązku przekazywania kadrze na piśmie informacji, które mogą być istotne dla bezpieczeństwa dzieci i kadry
 • kadra zwraca uwagę, aby dzieci nie miały dostępu do niebezpiecznych przedmiotów, np. gorących napojów
 • używanie potencjalnie niebezpiecznych narzędzi przez dzieci odbywa się pod nadzorem kadry
 b.
Kadra dba o stworzenie bezpiecznych warunków w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci
 • środki czystości i inne niebezpieczne preparaty są niedostępne dla dzieci
 • wszystkie gniazdka elektryczne są zabezpieczone albo pozostają poza zasięgiem dzieci
 • okna są łatwo otwieralne w przypadku zagrożenia, ale zabezpieczone, żeby dzieci nie mogły przez nie wyjść lub wypaść
 • sznury od zasłon/rolet znajdują się poza zasięgiem dzieci
 • kaloryfery są osłonięte
 • narożniki mebli są zabezpieczone
 • wszystkie urządzenia grzewcze mają temperaturę mniejszą niż 50˚C
 • temperatura wody w łazience dostępnej dla dzieci jest kontrolowana i nie wyższa niż 40˚C
 • w pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci, jest zapewniona optymalna temperatura ok. 20˚C
 • pomieszczenia są zabezpieczone przed przegrzaniem zarówno w lecie, jak i w zimie
 • dzieci nie mają dostępu do kuchni bez nadzoru personelu
 • uszkodzone wyposażenie lub pomoce edukacyjne są niezwłocznie usuwane z zasięgu dzieci
 • klucz do drzwi ewakuacyjnych jest dostępny dla każdej osoby z personelu
 • pomieszczenia, w których przebywają dzieci, mają zagwarantowany dostęp do wysokiej jakości powietrza
 c.
Ogród jest zaaranżowany w sposób umożliwiający dzieciom bezpieczne użytkowanie
 • zabezpieczenie ogrodu uniemożliwia dzieciom samodzielne opuszczenie terenu placówki
 • przestrzeń na zewnątrz jest regularnie sprawdzana pod kątem obecności niebezpiecznych przedmiotów
 d.
Opracowane są procedury postępowania w sytuacji nagłego wypadku dziecka lub pracownika oraz pożaru
 • kadra jest przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom
 • na wniosek kadry organizowane są dodatkowe szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • w placówce jest spisana procedura postępowania w nagłych wypadkach z udziałem dzieci lub personelu
 • kadra zna procedury i wie, jak postępować w nagłych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu dzieci
 • na terenie placówki stale dostępny jest telefon, a kadra ma dostęp do listy numerów alarmowych oraz numerów kontaktowych do rodziców dzieci
 • odpowiednio wyposażona apteczka jest łatwo dostępna dla wszystkich osób z personelu
 • w placówce jest spisana procedura na wypadek pożaru
Standard 9.2
 a.
Placówka dba o przestrzeganie zasad związanych z zapobieganiem chorobom
 • żadna osoba z kadry nie przychodzi do pracy, jeśli jej stan zdrowia zagraża zdrowiu dzieci i dorosłych w placówce
 • do placówki przyjmowane są wyłącznie dzieci z aktualnymi obowiązkowymi szczepieniami
 • w placówce obowiązuje procedura postępowania w przypadku zachorowania dziecka, która ma na celu przede wszystkim dobro dziecka
 • rodzice są zapoznawani z listą objawów niepozwalających na pobyt dziecka w placówce
 b.
Kadra ma wiedzę na temat profilaktyki zdrowia i dzieli się nią z rodzicami
 • rodzice mają dostęp do materiałów poświęconych żywieniu, zapobieganiu otyłości, higienie i szczepieniach ochronnych dzieci
 • dla kadry i rodziców prowadzone są spotkania na tematy związane z profilaktyką zdrowia dzieci
 • kadra rozmawia z rodzicami na temat właściwego ubierania dzieci, zwłaszcza ich nieprzegrzewania
 • placówka ma procedurę postępowania w przypadku wystąpienia chorób pasożytniczych
 c.
Placówka uwzględnia specjalne potrzeby zdrowotne dzieci
 • placówka wraz z rodzicami opracowuje indywidualny program pobytu w placówce dla dzieci o specjalnych potrzebach zdrowotnych uwzględniający ich możliwości
 • dzieciom o specjalnych potrzebach zdrowotnych leki podaje się na podstawie zaleceń lekarskich w odpowiedzi na pisemną prośbę rodziców
 d.
Dzieci codziennie wychodzą do ogrodu, chyba że poziom smogu na to nie pozwala
 • dzieci mają ubrania umożliwiające im wychodzenie na zewnątrz niezależnie od pogody
 • przed wyjściem na zewnątrz kadra sprawdza poziom smogu i jeśli przekracza on dopuszczalne normy, nie wychodzi z dziećmi z budynku
 • dzieci są ubierane odpowiednio do aktualnych warunków atmosferycznych
 • w okresie upałów kadra dba o to, żeby dzieci miały okrycia głowy i ochronę skóry przed słońcem
Standard 9.3
 a.
Placówka ma procedury związane z przebywaniem osób dorosłych spoza kadry na terenie placówki
 • istnieją procedury odbierania dzieci z placówki
 • dane kontaktowe rodziców są uaktualniane na bieżąco
 • osoby spoza kadry wchodzące na teren placówki są kontrolowane
 b.
Kadra zna i stosuje zasady związane z ochroną danych osobowych i wizerunku dzieci
 • publikowanie oraz dystrybucja zdjęć dzieci w internecie są możliwe tylko w przypadku dzieci, których rodzice wyrazili na to pisemną zgodę
 • kadra rozmawia z rodzicami o niebezpieczeństwach związanych z rozpowszechnianiem wizerunku dzieci w sieci
 • placówka przestrzega określonych zasad ochrony danych osobowych
 • kadra nie rozmawia o dziecku ani o rodzicach przy osobach trzecich
 c.
Placówka posiada politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem
 • zasady zatrudniania personelu przewidują składanie przez kandydatów zaświadczeń o niekaralności za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy
 • reakcje kadry na zachowania dzieci są wolne od przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej
 • kadra wie o swojej odpowiedzialności za ochronę praw dzieci
 d.
Placówka dostarcza wiedzę personelowi i rodzicom w zakresie ochrony dzieci
 • kadra i rodzice mają łatwy dostęp do danych kontaktowych placówek i instytucji zajmujących się ochroną dzieci i zapewniających pomoc w nagłych wypadkach
 • w placówce dostępne są materiały edukacyjne dla rodziców w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem
 • kadra informuje rodziców o dostępnych możliwościach podnoszenia umiejętności wychowawczych