Standardy opieki i edukacji dzieci do lat 3

01

Fundamenty i wartości

Każda placówka zajmująca się rozwojem małych dzieci powinna funkcjonować według zasad, które są w pełni jasne dla personelu oraz rodziców.

Wszystkie osoby pracujące w placówce, pomimo różnic indywidualnych oraz osobistego światopoglądu, powinny działać we wspólnym systemie wartości dotyczącym opieki nad dziećmi i spraw z tym związanych.
Jasne wytyczne, którymi kieruje się placówka, umożliwiają rodzicom wybór miejsca, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli będą czuli się dobrze. Do fundamentalnych założeń, które każdy pracownik musi respektować, należą m.in. niezbywalne prawa dziecka opisane w Konwencji Praw Dziecka.

poznaj szczegóły
Fundamenty i wartości Fundamenty i wartości
02

Kompetencje kadry

Kompetencje osobiste osób pracujących w placówce mają pierwszorzędne znaczenie dla jakości opieki i edukacji dzieci.

Aby kadra potrafiła budować relacje z dziećmi oraz realizować program pedagogiczny, musi zadbać o swój rozwój osobisty – w tym nie tylko o wiedzę i umiejętności, lecz także znajomość emocji i potrzeb, umiejętność ich nazywania i wyrażania.
Szkolenia i superwizje muszą się odbywać w ramach czasu pracy kadry, ale nie czasu pracy z dziećmi. Zalecamy obniżenie pensum czasu pracy z dziećmi do 7 godz. dziennie przy pełnym etacie.

poznaj szczegóły
Kompetencje kadry Kompetencje kadry
03

Praca pedagogiczna

Każde dziecko powinno mieć warunki do angażowania się w interesujące je działania (zabawę), które pozwalają na odkrywanie, kreatywność i nadawanie znaczeń, zarówno samodzielnie, z innymi dziećmi, jak i z udziałem wspierających dorosłych.

Każde dziecko powinno mieć przy tym zapewnioną możliwość wyboru stopnia swojego zaangażowania.

Placówka powinna mieć program edukacyjny, nawiązujący do zainteresowań dzieci, ich możliwości rozwojowych oraz aktualnej dyspozycji. Niezbędne jest zapewnienie dzieciom warunków bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz odpowiednich relacji międzyludzkich.

poznaj szczegóły
Praca pedagogiczna Praca pedagogiczna
04

Sytuacje codzienne

Sytuacje codzienne to czynności powtarzalne, stanowiące element rutyny każdego dnia.

Dzięki nim dziecko porządkuje swój świat, buduje odrębność, rozwija kompetencje społeczne, emocjonalne i motywację do aktywnego uczestniczenia w środowisku. Charakter codziennych sytuacji tworzy kulturę danego miejsca, buduje atmosferę wychowawczą. Sposób ich organizowania ma kluczowe znaczenie dla rozwoju małych dzieci, gdyż dotyczy zaspakajania pierwszorzędnych w tym wieku potrzeb fizjologicznych i emocjonalnych. Od tego zależy jakość doświadczeń dzieci, ich poczucie bezpieczeństwa oraz prawidłowy rozwój.

poznaj szczegóły
Sytuacje codzienne Sytuacje codzienne
05

Żywienie

Jedzenie i picie zaspokajają podstawowe potrzeby fizjologiczne dzieci, słusznie więc w każdej placówce przywiązuje się do nich dużą wagę.

Standardy związane z żywieniem zostały podzielone na dwie grupy wiekowe ze względu na duże zróżnicowanie potrzeb dzieci w tym zakresie.

Osobno zwracamy uwagę na warunki, w jakich powinny się odbywać posiłki, ponieważ spokój i dobra atmosfera są niezbędne do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dzieci.

poznaj szczegóły
Żywienie Żywienie
06

Adaptacja

Adaptacja do pobytu w placówce to kluczowy okres w życiu dziecka.

Badania pokazują, że adaptacja wiąże się ze stresem i to, w jaki sposób proces będzie przebiegać, ma wpływ na poziom kortyzolu (hormonu stresu) u dziecka, a co za tym idzie, na jego funkcjonowanie w placówce oraz dobrostan psychiczny. Niewłaściwie prowadzony proces adaptacji może nawet zagrażać zdrowiu dziecka. Niezwykle ważne jest więc odpowiednie wsparcie dzieci w tym procesie, poświęcenie im tyle czasu i uwagi, ile potrzebują.

Podobnego wsparcia dziecko może potrzebować także na kolejnym etapie – podczas przejścia do następnej grupy w placówce.

poznaj szczegóły
Adaptacja Adaptacja
07

Współpraca z rodzicami

Współpraca kadry i rodziców jest oparta na partnerstwie, którego podstawą jest rozumienie decydującej roli rodziców i rodziny w życiu dziecka.

Wymiana informacji między rodzicami a personelem jest niezbędna i powinna przebiegać w atmosferze otwartości i zaufania. Kadra powinna wspierać rodziców w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich i uwzględniać ich zdanie w sprawach związanych z funkcjonowaniem placówki.

poznaj szczegóły
Współpraca z rodzicami Współpraca z rodzicami
08

Aranżacja przestrzeni i wyposażenie

Bardzo ważne jest, żeby aranżacja przestrzeni była spójna z koncepcją pracy pedagogicznej przyjętą przez placówkę.

Otoczenie wewnątrz i na zewnątrz budynku musi być bezpieczne, a jego aranżacja powinna optymalnie wspierać rozwój dzieci. Warto zorganizować przestrzeń w sposób umożliwiający dzieciom działanie zarówno samodzielne, jak i w gronie rówieśników oraz dorosłych, zgodnie z ich aktualnymi potrzebami i zainteresowaniami. Aranżacja przestrzeni powinna być prosta, bez czynników rozpraszających uwagę.

poznaj szczegóły
Aranżacja przestrzeni i wyposażenie Aranżacja przestrzeni i wyposażenie
09

Bezpieczeństwo i profilaktyka zdrowia

Dbałość o zdrowie dzieci wymaga podejmowania działań z zakresu profilaktyki oraz zapewnienia im bezpiecznych warunków pobytu w placówce.

Wymaga to określenia procedur zapobiegawczych oraz reagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia dzieci oraz kadry. Zadaniem kadry jest także ochrona dzieci przed krzywdzeniem.

poznaj szczegóły
Bezpieczeństwo i profilaktyka zdrowia Bezpieczeństwo i profilaktyka zdrowia
10

Zarządzanie

W tym obszarze zajmujemy się tworzeniem warunków działania placówki – profesjonalizacją usług opiekuńczych i edukacyjnych, dbaniem o rozwój zarówno dyrekcji, jak i pozostałej kadry.

Za zarządzanie jakością i promocję placówki na zewnątrz odpowiedzialna jest dyrekcja (zespół zarządzający, właściciel). To od jej determinacji, otwartości, konsekwencji i gotowości do podejmowania zmian w największym stopniu zależy to, czy podnoszona będzie jakość usług świadczonych przez placówkę.

poznaj szczegóły
Zarządzanie Zarządzanie

fundatorzy programu

Dziękujemy także darczyńcom indywidualnym i przekazującym 1% podatku.