Struktura

Standardy jakości opieki i edukacji dzieci do lat 3 podzielone zostały na 10 obszarów (np. 4. Sytuacje codzienne). W każdym z nich określono standardy (np. Standard 4.1. Codzienne powitania i pożegnania dziecka odbywają się w zgodzie z jego indywidualnymi potrzebami) podzielone na stwierdzenia (np. A. Dziecko jest codziennie indywidualnie witane i żegnane przez znaną mu osobę z personelu), którym przypisano wskaźniki (np. *w czasie powitania i pożegnania osoba z kadry zwraca się do dziecka po imieniu, zachowując kontakt wzrokowy).

Strukturę obrazuje schemat

Słownik

Placówka Placówkami nazywamy różne formy opieki i edukacji małych dzieci (dzienny opiekun, żłobek, klub dziecięcy).

Zespół zarządzający Zespół zarządzający składa się z dyrekcji i innych osób mających wpływ na funkcjonowanie placówki (np. właściciele, założyciele).

Personel Personel to zarówno wychowawcy/wychowawczynie i dyrekcja, jak i wszystkie inne osoby , które w ramach wykonywanej pracy mają kontakt z dziećmi, w tym także osoby, które nie pracują z dziećmi, ale nawiązują z nimi relacje (np. dozorca, personel kuchenny).

Kadra Kadrą nazywamy wszystkie osoby z personelu placówki, których podstawowym zadaniem jest praca z dziećmi.

Wychowawczynie/wychowawcy Wychowawcami/wychowawczyniami nazywamy osoby, które na co dzień zawodowo pracują z dziećmi w grupie. Celowo nie nazywamy ich opiekunami/opiekunkami, ponieważ w naszym rozumieniu odgrywają oni role nie tylko opiekuńcze, ale także edukacyjne i wychowawcze.

Rodzice Mówiąc o rodzicach, mamy na myśli wszystkich prawnych opiekunów dziecka.

Wolontariat Wolontariuszami/wolontariuszkami mogą być rodzice lub inni członkowie rodziny dziecka, pełniący role ustalone z dyrekcją placówki.

Zabawa Badania pokazują, że ustrukturyzowana zabawa jest podstawowym sposobem uczenia się dzieci, jednak w tej publikacji oszczędnie używamy tego słowa, ze względu na dość lekki, a nawet lekceważący wydźwięk w powszechnym odbiorze („a on się cały dzień tylko bawił”).

Szkolenia Są to różne formy doskonalenia zawodowego mające na celu poszerzenie wiedzy, kompetencji i umiejętności kadry w danej dziedzinie.

Ogród Ogrodem umownie nazywamy miejsce działań dzieci na powietrzu, poza budynkiem.