Standard 2.1.
 a.
Kadra zna, rozumie i respektuje misję placówki, wizję dziecka i wychowawcy/wychowawczyni

Kadra:

 • zna procedury, regulaminy i zasady obowiązujące w placówce
 • podziela /respektuje zasady etyczne i zasady komunikacji obowiązujące w placówce
 b.
Kadra zna strukturę organizacyjną placówki

Kadra:

 • zna podział obowiązków i wie, kto jest za co odpowiedzialny
 • zna granice swojej odpowiedzialności
 • zna zasady codziennego funkcjonowania placówki
 c.
Kadra stale poszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności

Kadra:

 • uczestniczy w szkoleniach z zewnętrznymi ekspertami w wymiarze przynajmniej 10 godzin rocznie
 • na bieżąco wymienia się swoimi spostrzeżeniami na temat zachowania i rozwoju dzieci, a jeśli zaistnieje taka potrzeba – ze specjalistami spoza placówki
 • bierze udział w cyklicznych spotkaniach zespołu pedagogicznego
 • poddaje refleksji codzienną praktykę
 • zapoznaje się z wynikami najnowszych badań i praktykami opartymi na dowodach naukowych
 • dzieli się nowo zdobytą wiedzą w gronie pracowników placówki i z rodzicami
 • uczestniczy w ramach godzin pracy w osobistej superwizji (omawianiu swojej pracy, emocji, potrzeb, umiejętności)
 • ma świadomość swoich emocji i potrzeb, potrafi je nazwać i wyrażać
Standard 2.2.
 a.
Kadra nawiązuje z dziećmi ciepłe, bliskie i bezpieczne relacje

Kadra:

 • stwarza warunki, żeby dzieci mogły być wysłuchane i przez dorosłych, i przez inne dzieci
 • odnosi się do dzieci w sposób ciepły, często uśmiechając się i okazując zadowolenie z bycia z dziećmi
 • okazuje zainteresowanie tym, co dzieci mówią i robią
 • używa niewerbalnych komunikatów w interakcji z dzieckiem (np. kiwając głową, podnosząc brwi w zdziwieniu, uśmiechając się)
 • mówi do dzieci po imieniu
 • szuka kontaktu wzrokowego (nie zmuszając do wzajemności) podczas rozmowy z dzieckiem
 • w trakcie rozmowy z dziećmi stara się być na ich wysokości, kucając lub siadając obok
 • uważnie obserwuje to, co robią dzieci, nazywa to, co widzi
 • dopasowuje swoje zachowanie – ton głosu, wyraz twarzy, poziom entuzjazmu – do tego, co wyrażają dzieci
 • jest uważna na aktualne potrzeby dzieci
 • jest gotowa do pomocy, jeśli dzieci tego potrzebują
 b.
Kadra wspiera autonomię dzieci

Kadra:

 • stwarza warunki do samodzielnego podejmowania decyzji przez dzieci
 • pozwala dzieciom na popełnianie błędów i zachęca do samodzielnego ich naprawiania/rozwiązywania, jeżeli są do tego gotowe
 • akceptuje wyrażanie emocji przez dzieci
 • przypomina dzieciom werbalnie lub niewerbalnie (gestem lub używając znaków graficznych) o następnym punkcie w planie dnia
Standard 2.3.
 a.
Kadra wspiera rozwój kompetencji emocjonalnych dzieci

Kadra:

 • uprzedza dziecko o działaniu, które będzie podejmowane z jego udziałem i czeka na odpowiedź dziecka (werbalną lub niewerbalną), żeby mieć pewność, że dziecko rozumie sytuację
 • jest wrażliwa na trudne momenty dzieci (zmęczenie, przestymulowanie) i wspiera je, aranżując zmiany w otoczeniu, dostosowując ton głosu i styl interakcji do sytuacji
 • respektuje chęć dziecka do przerwania interakcji i czeka, aż wyrazi ono chęć wznowienia kontaktu
 • rozpoznaje i nazywa reakcje emocjonalne dzieci oraz własne
 • wspiera samoregulację emocjonalną dzieci przez modelowanie (werbalnie i niewerbalnie) strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • informuje dzieci o zmianach aktywności w ciągu całego dnia
 • osoba z kadry, która kończy pracę, żegna się z dziećmi
 • posługuje się językiem osobistym (komunikat „ja”), unika sformułowań bezosobowych (np. nie wolno, trzeba, tak się nie robi itp.)
 • posługuje się humorem, stwarzając zabawne sytuacje i uczestnicząc w humorystycznych sytuacjach tworzonych przez dzieci, pokazuje możliwości radzenia sobie z trudnymi emocjami poprzez humor
 b.
Kadra wspiera rozwój kompetencji społecznych dzieci

Kadra:

 • odpowiada na sygnały zainteresowania dziecka innymi dziećmi i wspiera nawiązywanie relacji między nimi
 • zachęca dzieci do nawiązywania relacji między sobą
 • aranżuje przestrzeń tak, żeby dzieci mogły widzieć, co robią inni uczestnicy grupy
 • wykorzystuje wiedzę o zainteresowaniach i temperamencie dzieci do angażowania ich we wspólne zabawy
 • zauważa i mówi o aktywności społecznej dzieci i współpracy między nimi
 • daje dzieciom wskazówki, jak ze sobą współpracować
 • pomaga dzieciom rozwiązywać konflikty, proponując różne strategie działania w sytuacji problemowej
 • ma świadomość, że bicie, gryzienie, popychanie są zachowaniami nieintencjonalnymi u małych dzieci, są najbardziej dostępnym im sposobem zaspokojenia potrzeb, zatem dzieci nie są obwiniane, tylko wspierane w budowaniu innych strategii
 • daje wskazówki, jak dziecko może się zachować w konkretnej sytuacji, a nie czego ma nie robić
 • wprowadza zasady funkcjonowania dzieci w grupie i wyjaśnia dzieciom ich znaczenie
 • daje dzieciom możliwość decydowania, z kim chcą się bawić, sama pozostając w pobliżu
 • podczas zabaw dzieci, w których uczestniczy, modeluje społeczne interakcje i opisuje działania dzieci
 c.
Kadra wspiera kreatywność i eksperymentowanie dzieci

Kadra:

 • wspiera dzieci w samodzielnym eksplorowaniu otoczenia i pomaga im w razie trudności
 • stwarza niemowlakom możliwość samodzielnego badania różnorodnych obiektów, także własnych rąk i nóg oraz twarzy
 • stwarza niemowlakom możliwość eksplorowania przestrzeni, przenosząc je w różne miejsca
 • wspiera naukę podejmowania wyborów przez dzieci, ograniczając liczbę możliwości wyborów, dając im czas na reakcję i pozwalając zmienić zdanie
 • pozwala na różnorodne sposoby używania przedmiotów
 • modeluje eksperymentowanie z przedmiotami
 • daje dzieciom możliwość działania z wybranymi przedmiotami tak długo, jak się nimi interesują
 • zachęca dzieci do ruchu przy muzyce i grania na instrumentach
 • stwarza dzieciom możliwość ekspresji plastycznej
 • pokazuje zarówno funkcjonalne, jak i innowacyjne sposoby wykorzystywania przedmiotów lub zabawek, zachęca dzieci do wymyślania własnych sposobów
 d.
Kadra wspiera rozwój kompetencji poznawczych dzieci

Kadra:

 • uczestniczy w działaniach dzieci w celu rozszerzenia i pogłębienia ich zainteresowania
 • uczestniczy w działaniach dzieci w odpowiedzi na ich prośby, nie kierując tymi działaniami
 • wspiera umiejętności niemowlaków, naśladując ich gesty, ekspresję i wydawane dźwięki
 • inicjuje, uczestniczy, modeluje gry i zabawy naśladowcze, reagując na pomysły dzieci
 • rozszerza i wzbogaca zabawy dzieci, dokładając nowe rekwizyty i stawiając pytania dotyczące dalszego ciągu zabawy
 • zachęca dzieci do wytrwałości w zadaniu przez dostarczanie nowych wyzwań i wspierając je, gdy się zniechęcają
 • zwraca uwagę dzieci na cechy lub właściwości żywych i nieożywionych obiektów
 • wykorzystuje różne strategie pomagania dzieciom w rozwiązywaniu zadania (upraszczanie zadania, dawanie wskazówek słownych i wizualnych)
 • komentuje strategie rozwiązywania zadań przez dzieci, doceniając ich wysiłki
 • używa określeń dla cech przedmiotów, pomagając dzieciom rozumieć takie kategorie, jak: kolor, ilość, kształt, wielkość, puste–pełne
 • używa określeń przestrzennych (pod, nad, za, w środku, na zewnątrz)
 • kieruje uwagę dzieci na proces, wspierając rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozmawia z dziećmi o tym, co się zdarzyło, tworząc połączenia z tym, co dzieje się teraz
 • wyjaśnia, dlaczego dane zjawisko się zdarzyło, używając języka opisowego lub pytając o to dzieci
 • wspiera dzieci w przewidywaniu, wyjaśnianiu i rozumieniu przez zadawanie pytań i rozmawianie o następstwach
 • promuje zabawy równoległe, asocjacyjne i opierające się na współpracy
 • wprowadza rekwizyty mogące udawać przedmioty codziennego użytku lub umożliwia dzieciom zabawy prawdziwymi przedmiotami
 • wyszukuje w literaturze dla dzieci teksty opisujące działania, którymi obecnie się interesują, budując związek między zabawą a umiejętnościami niezbędnymi w realnym życiu
 e.
Kadra wspiera rozwój kompetencji językowych dzieci

Kadra:

 • obserwuje i odpowiada na werbalne i niewerbalne komunikaty płynące od dzieci
 • używa pytań zarówno otwartych, jak i zamkniętych, na które dzieci mogą dać krótką odpowiedź
 • czeka na odpowiedź dziecka (werbalną lub niewerbalną), zanim przejdzie do następnych pytań lub komentarzy
 • w odpowiedzi na inicjatywę dziecka modeluje jego bardziej złożoną wypowiedź
 • stosuje różne formy wypowiedzi (pytania, zdania twierdzące, wykrzyknikowe itd.)
 • używa pytań rozszerzających lub inicjujących rozmowę w sposób budzący zainteresowanie albo działanie dziecka
 • wyjaśnia i argumentuje, aby pomóc dziecku zrozumieć dane zjawisko
 • rozszerza język i słownictwo dzieci, używając określeń opisujących dane zjawisko, sytuację czy przedmiot i łącząc je ze słowami, które dziecko zna
  wypowiada się pełnymi zdaniami, jeśli to możliwe
 • rozwija rozmowę, utrzymując dłużej uwagę dzieci przy danym temacie
  angażuje dziecko w rozmowę opartą zarówno na wspólnie dzielonym doświadczeniu, jak i osobistych doświadczeniach dziecka
 • wyraźnie wymawia sylaby, modelując głos, żeby wzmocnić zaangażowanie dzieci w rozmowę
 • używa różnych słów z różnych kategorii (przedmioty, działania, uczucia, funkcje)
 • często zachęca dzieci do wspólnego czytania książek i oglądania ilustracji
 • podczas wspólnego czytania książek zachęca dzieci do: przewracania kartek, zadawania pytań, odpowiadania na pytania, podążania za rymami, powtarzania znanych fragmentów
 • pokazuje i opisuje ilustracje w książkach, zachęca do rozmowy na temat treści
 • zachęca dzieci do samodzielnego oglądania książek
 • opowiada dzieciom historie
 • objaśnia znaczenie nowych słów, wykorzystując też gesty i mimikę
 • w kontaktach z dziećmi, które jeszcze nie mówią lub zaczynają mówić, świadomie stosuje uproszczenia odpowiednio modulując głos, używając krótkich zdań itp.
  potrafi dostosowywać złożoność swoich wypowiedzi do poziomu dziecka i nie infantylizuje nadmiernie własnego języka
 f.
Kadra wspiera rozwój kompetencji motorycznych dzieci

Kadra:

 • wspiera niemowlaki w nauce kontrolowania ruchu ciała i nauce chodzenia
 • bawi się z dziećmi w zabawy ruchowe, robiąc to samo co dzieci (turlanie, czworakowanie)
 • zwraca uwagę i zachowuje czujność, ale nie powstrzymuje dzieci przed podejmowaniem nowych zadań ruchowych
 • stwarza dzieciom warunki do podejmowania nowych wyzwań związanych z przemieszczaniem się i uczeniem nowych umiejętności motorycznych
 • umożliwia dzieciom wielokrotne powtarzanie i ćwiczenie konkretnych umiejętności ruchowych tak długo, jak długo są tym zainteresowane
 • dostarcza dzieciom okazji do ćwiczenia siły i sprawności
 • umożliwia dzieciom ćwiczenie sprawności rąk, dłoni i palców
 • umożliwia dzieciom ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. podczas jedzenia, ubierania się i codziennych czynności
Standard 2.4.
 a.
Kadra współpracuje z rodzicami na zasadach opisanych w obszarze 7 współpraca z rodzicami

Kadra:

 • dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat zachowania i rozwoju dziecka z jego rodzicami, zarówno na zaplanowanych spotkaniach, jak i w czasie, kiedy dzieci są przyprowadzane do placówki i z niej odbierane
 • uwzględnia informacje przekazane przez rodziców w planowaniu pracy z dzieckiem
 b.
Kadra angażuje się w wymianę informacji/wiedzy na temat dzieci z innymi specjalistami z placówki i spoza niej

Kadra:

 • traktuje specjalistów współpracujących z placówką (psychologów, fizjoterapeutów, logopedów czy muzyków) jako źródło wiedzy o dzieciach i ich potrzebach; korzysta ze wskazówek specjalistów
 • specjaliści mają możliwość interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń dotyczących danego dziecka
 • informuje specjalistów o aktualnych zainteresowaniach dzieci i ich zachowaniu
 • na bieżąco wymienia między sobą spostrzeżenia dotyczące zachowania i rozwoju dzieci
 • organizuje spotkania wewnętrzne, umożliwiające wymianę informacji na temat pracy z dziećmi